ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες παροχής τεχνικής ασφάλειας και υγιεινής εργασιακών χώρων

Υπηρεσίες Μηχανολόγου ως επιβλέποντα μηχανικού

Υπηρεσίες  Συμβούλων επιχειρήσεων  

 

 

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

  • Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη – ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποδείξεις, συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
  • Παρέχει συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εφαρμογής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα, εγγυώνται την αρτιότητα των υπηρεσιών μας στο υψηλότερο επίπεδο στον παραπάνω τομέα. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Παροχή καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας όπως περιγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας (ΥΑΕ), με καθεστώς μηνιαίων επιθεωρήσεων
  • Τήρηση βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
  • Τήρηση βιβλίου ατυχημάτων.
  • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου(ΜΕΕΚ)
  • Εκπόνηση μελέτης σηματοδοσίας.
  • Συγγραφή εγχειριδίων (όταν και αν κριθεί απαραίτητο)

 

Μηχανολόγου επιβλέποντα μηχανικού

Οι υπηρεσίες μηχανικού επιβλέποντα παρέχονται σε όλες τις δραστηριότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων(βιοτεχνίες, βιομηχανίες) που έχουν μεγάλη εγκατεστημένη ισχύς όπως καθορίζεται από την νομοθεσία που επιτρέπει την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων.

 

Ο επιβλέπων μηχανικός οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της εγκαταστάσεως των μηχανημάτων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την άδεια εγκαταστάσεως από την δ/νση ανάπτυξης και των διατάξεων που έχουν σχέση με την προστασίας του περιβάλλοντος  για την ασφαλή  και βέλτιστη λειτουργία της δραστηριότητας.

 

Ο επιβλέπων μηχανικός οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και μέσα για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας των διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος, και των διατάξεων πυροπροστασίας για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων.

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Επενδύσεων.